نوشتن معجزه می کند

مشکلات خود را بنويسيد و از ديدی ديگر به آنها نگاه کنيد کم کم متوجه می شويد که مشکلات به آسانی محو ميگردند!

/ 0 نظر / 6 بازدید