وقتی کمتر سزاوارم بمن مهربورز

آخر آن زمان نيازمندترم.

                                                ضرب المثل چينی

وقتی اين همه اشتباهات جديد وجود دارد که می توان مرتکب شد چرا همان قديمی ها را تکرار کنيم.

                                                 برتراند راسل

بسياری مردم شادی های کوچک را باميد خوشبختی بزرگ از دست می دهند.

                                                   پرل س .باک

/ 0 نظر / 6 بازدید