درک کردن بی نتیجه....

به قول یک دوست:

چون می گذرد غمی نیست...

می دانی دنیای من و تو فرسنگ ها فاصله دارد.دنیای تو پر است از خاطرات سنگین و سیاهی که سهم من از آن فقط به اندازه یک به ۶٠ میلیون است.می توانی خشمت را بر سرم هوار کنی ، نتیجه اش چیزی نیست! فقط از دست دادن یک دوست .ولی بدان سکوت من، از برای لمس کردن جراحات روحت بود و افسوسم از برای اینکه چرا از آن اتاف های تاریک و سیاه، دنیای زشتی ها را به امانت گرفتی؟

دوست من ! دروغ،خیانت، خشم و نفرت از جنس تو نیست...

/ 2 نظر / 11 بازدید
دوست

من ترک عشق، شاهد و ساغر نمی کنم صدبار توبه کردم و دیگر نمی کنم باغ بهشت و سایه ی طوبی و قصر حور با خاک کوی دوست برابر نمی کنم

دوست

دوست هر معنی هم داشته باشه ، ارزش داره .