کسانی هستند که با ما صحبت می کنند و ما به آنها گوش نمی دهیم کسانی هستند که ما را آزار می دهند و جراحت ماندگاری باقی نمی گذارند اما کسانی هم هستند که تنها سر راه زندگی ما قرار می گیرند و مهر و نشان شان را برای همیشه بر ما می گذارند.

There are people who speak to us are we do not listen to them there are people who hurt us and they don’t leave a scare but there are people who simply appear in our life and they mark us for ever

/ 2 نظر / 8 بازدید
------------

خيلی قشنگ مينويسي.معلومه که ذهن بازی داری.

عليرضا

داغ دلمو تازه کردی .....ای وایچه کنم من